Savivaldybių e. valdymas 2015

Elektroninis valdymas – neatsiejamas sumanios valstybės bruožas. Tai – viešojo sektoriaus atvirumu grįsta ir gyventojų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus skatinanti informacijos pateikimo ir elektroninių įrankių sistema. Kiekvienas iš mūsų tokia sistema galime pasinaudoti Lietuvos savivaldybių tinklalapiuose.Šis vertinimas – pirma Lietuvos savivaldybių elektroninio valdymo kokybės analizė.

Pasirinkite:
Bendrieji rezultatai
Kategorijos "Saugumas ir privatumas" rezultatai
Kategorijos "Praktiškumas" rezultatai
Kategorijos "Turinys" rezultatai
Kategorijos "E. paslaugos" rezultatai
Kategorijos "E. demokratija" rezultatai

Puoselėjant Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ viziją ir sumanios visuomenės bei sumanaus valdymo raidos kryptis, Lietuvos savivaldybių e. valdymo kokybės vertinimu siekiame ne tik nustatyti esamą e. valdymo kokybę šalies regionuose, bet ir pateikti rekomendacijas tolimesnei šios srities raidai. Pristatydami šio vertinimo rezultatus siekiame prisidėti prie subsidiarumo principo stiprinimo, pasaulio lietuvių įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą puoselėjimo, viešojo sektoriaus atvirumo ir šalies gyventojų įsitraukimo įsprendimų priėmimo procesus skatinimo bei kitų strategijos „Lietuva 2030“, 2014-2020 m. nacionalinės pažangos programos ir Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 m. programos tikslų.

Registruotis konsultacijai

Lietuvos savivaldybių e. valdymo kokybės vertinimas yra grįstas tarptautine metodologija ir geraisiais užsienio praktikos pavyzdžiais. Siekdami užtikrinti aukščiausią vertinimo kokybę ir jo rezultatų aktualumą Lietuvos savivaldybėms, užtikrinome, kad pasirinkta metodologija ir praktikos pavyzdžiai atitiktų Lietuvoje galiojančius teisės aktus ir bendrąją šalies viešojo sektoriaus kryptį puoselėjant informacinės visuomenės plėtrą.

Įvertinus šalies savivaldybių pastangas saugoti vartotojų privatumą, patogiai pateikti jiems aktualų turinį,kokybiškai informuoti apie teikiamas elektronines paslaugas ir sudarytas sąlygas aktyviai dalyvauti savivaldoje,buvo sudarytas šalies savivaldybių elektroninio valdymo reitingas. Vidutinis savivaldybėms skirtas vertinimo balas (43,3 balo iš 100 galimų) rodo, jog sumanaus valdymo kokybė vietos savivaldoje yra vidutiniška.

Saugumo ir privatumo kategorija

Lietuvos savivaldybių e. valdymo kokybės vertinimo kategorijos „Saugumas ir privatumas“ bendras savivaldybėms skirtų balų vidurkis siekia tik 5,25 balo iš 20 galimų ir yra mažiausias visame vertinime. Pagrindinis šios kategorijos vertinimo kriterijų tikslas—apžvelgti, kaip savivaldybės informuoja vartotojus apie jų duomenų tvarkymą, slapukų ir kitų identifikacijos priemonių naudojimą.

Praktiškumo kategorija

Bendrasis savivaldybėms skirtų balų vidurkis vertinant jų praktiškumą vartotojams – 11,47 balo iš 20 galimų. Tai – didžiausias vidutinis kategorijos balas visame tyrime. Vertinant Lietuvos savivaldybių tinklalapių praktiškumą taip pat pastebima ir tai, kad atskirtis tarp geriausiai (Elektrėnų savivaldybė; 13,53 balo) ir prasčiausiai (Šalčininkų, Kretingos, Kupiškio, Mažeikių, Šakių ir Utenos rajonų savivaldybės; po 9,41 balo) įvertintų savivaldybių šioje kategorijoje yra mažiausia – ji siekia tik 4,12 balo.

Turinio kategorija

Vertinant Lietuvos savivaldybių tinklalapių turinį, bendrasis savivaldybėms skirtas balas – 10,63 iš 20 galimų. Daugiausiai dėmesio šioje vertinimo dalyje buvo skiriama skirtingo turinio, pateikiamo tinklalapyje, rūšims, jo sklaidai ir prieinamumui.

Atsisiųskite bendrąsias rekomendacijas

Turint omenyje tai, kad vis didesnė interneto vartotojų dalis internete naršo mobiliaisiais prietaisais, Lietuvos savivaldybės turėtų siekti, kad jų interneto svetainės būtų patogiai pasiekiamos naudojantis būtent mobiliąja platforma. Šis pasiekiamumo aspektas yra aktualus ne tik bendrai informacinei sklaidai, bet, ypač, pateikiant savivaldybės kontaktus ir viešo pobūdžio dokumentus bei kitą informaciją.

E. paslaugų kategorija

Vertinimo „Paslaugų“ kategorijoje Lietuvos savivaldybėms buvo vidutiniškai skirta 10,42 balo iš 20 galimų. Šią kategoriją galima suskirstyti į dvi dalis: savivaldybės teikiamos elektroninės paslaugos ir informavimas apie jas.

Vertinant savivaldybių teikiamas elektronines paslaugas, buvo atsižvelgta į tai, jog 2015 m. spalio mėnesį visų savivaldybių teikiamos e. paslaugos tapo centralizuotai prieinamos nacionalinėje platformoje. Tai lėmė savivaldybėms skirtų balų suvienodėjimą. Didesni skirtumai tarp savivaldybėms skirtų vertinimų išryškėjo vertinant, kaip jų tinklalapiuose vartotojai yra informuojami apie teikiamas paslaugas – apžvelgėme galimybes prašyti ir pasidalinti papildoma informacija ir kitus e. paslaugų aspektus.

E. demokratijos kategorija

Vertinant Lietuvos savivaldybių teikiamas elektroninės demokratijos galimybes gyventojams, kategorijoje „Pilietis ir atgalinis ryšys“ savivaldybėms buvo vidutiniškai skirta 5,53 balo iš 20 galimų. Ši vertinimo kategorija pasižymi vienu didžiausiu balų skirtumų tarp geriausiai (Šiaulių miesto savivaldybė, 10,87 balo) ir prasčiausiai (Utenos, Šilalės ir Trakų rajonų savivaldybės, po 2,61 balo) įvertintų savivaldybių – skirtumas siekia 8,26 balo.

Registruotis konsultacijai

Siektina, kad savivaldybės savo tinklalapiuose pateiktų tris pagrindinius e. demokratijos įrankius (e. peticijas, apklausas ir forumą, skirtą viešosioms konsultacijoms vykdyti) ir tokius įrankius, kurie leistų išsakyti savo nuomonę stebinti tiesioginę savivaldybės tarybos posėdžio transliaciją internetu. Taip pat labai svarbu yra užsiimti aktyvia komunikacija apie e. demokratijos galimybes ir iniciatyvas.